تبلیغات
یاس خاکستری //قلبه سوخته// - تو......

"چه زود روزهای خوب یادش بخیر میشود"

تو......

شنبه 16 شهریور 1392 01:28 ب.ظ

به قلم: ندا29806306886724330628.jpg

بہـــانـہ گیـــرِ زبـاטּ نفہــــم!

בلــ ــم را مـے گــویــ ــم...

آخـــر هـــرِ شبـ؛تـــوِ لعنتـ ـے را،

از ڪجــا بـرایـش بیــاورم...؟
یادگاری: نظرات
شنبه 16 شهریور 1392 04:27 ب.ظ