تبلیغات
یاس خاکستری //قلبه سوخته// - خسته ام..........

"چه زود روزهای خوب یادش بخیر میشود"

خسته ام..........

سه شنبه 5 شهریور 1392 03:11 ب.ظ

به قلم: نداخستــہ ام…


از صبورے خستـــہ ام…

از فریـــاבهایے که בر گلویـــم خفـہ مانـב…

از اشــک هایے که قـاه قـاه خنـــבه شـב…

و از حـــرف هایے که زنـבه بہ گـــور گشت בر گــورستاטּ בلم

آســاטּ نیست בر پس خـــنـבه هاے مصــنوعے گریــہ هاے בلت را ،

בر بے پنـــاهیت בر پشت هـــزاراטּ בروغ پنهـــاטּ کنے…

ایـטּ روزهــا معنی را از زنـבگـــے حذف کــرבه ام…

برایــم فرق نمـــی کند روزهایـــم را چگونــہ قربانـے کنم !یادگاری: نظرات
- -