تبلیغات
یاس خاکستری //قلبه سوخته// - سرداست........

"چه زود روزهای خوب یادش بخیر میشود"

سرداست........

جمعه 12 مهر 1392 05:27 ب.ظ

به قلم: ندا


”سـرد اسـت و مـن تـنهایـم “
چـه جمـلـه ای !
پــــُر از کـلیـشه …
پـــُـر از تـهـوع …
جـای ِ گـرمی نـشستـه ای و می خـوانـی :
” ســرد اسـت “…
یـخ نمـی کنـی …
حـس نـمی کنـی …
کـه مـن بـرای ِ نـوشتـن ِ همیـن دو کلمـه
چـه سرمایـی را گـذرانـدمیادگاری: نظرات
جمعه 12 مهر 1392 05:42 ب.ظ