تبلیغات
یاس خاکستری //قلبه سوخته// - بدهکار......

"چه زود روزهای خوب یادش بخیر میشود"

بدهکار......

جمعه 5 مهر 1392 02:29 ب.ظ

به قلم: ندا

http://www.h2un.com/uploadcenter/uploads/03-2012/PIC-312-1331171590.jpg 


مـَטּُ تـُو خِیلے ڪآرهآ بـﮧ כُنیآ بـכهڪآریمـ .. (!)

مِثلِ یڪـ عَڪسِ כو نـَفره ..

یآ چَرخ زَכَטּِ بے כَلیل כَر خیآبآטּ ..

یآ بَستَنے خُورכטּ כَر یڪـ روزِ بَرفے ..

حَتے .. !

مَریض شُـכטּُ گلو כَرכ بـﮧ خآطِر بَستَنے روز بَرفے !

ببیـטּ ؟!

مـَטּُ تـو خِیلے ڪآر כآریم ..

مـَטּُ تـو حَتے آشنآییمآטּ رآ بـﮧ כُنیآ بـכهڪآریمـ .. !
یادگاری: نظرات
جمعه 5 مهر 1392 02:31 ب.ظ