تبلیغات
یاس خاکستری //قلبه سوخته// - اغوش.......

"چه زود روزهای خوب یادش بخیر میشود"

اغوش.......

پنجشنبه 4 مهر 1392 04:58 ب.ظ

به قلم: ندا


وقــتــیــ
در آغــوشــمــ بــود

 چــشــمــانــشــ را بــســتــ
 نــمــیــدانــمــ از احــســاســ زیــاد بــود

   یــا خــودشــ را در آغــوشــ

  دیــگــریــ تــصــور
  مــیــکــرد...!!یادگاری: نظرات
پنجشنبه 4 مهر 1392 05:03 ب.ظ