تبلیغات
یاس خاکستری //قلبه سوخته// - منوببخش.....

"چه زود روزهای خوب یادش بخیر میشود"

منوببخش.....

شنبه 30 شهریور 1392 09:00 ق.ظ

به قلم: ندا


مـــــنو بـبـخــــش..!

یاבتــﮧ میگفتـے :

من واســﮧבستام حرمت قائلم

یاבتــﮧ میگفتـے :בستام فقط مال تو ء

یاבتـــﮧ میگفتـے :زنـבگیم تویـے

پس چـے شـב؟؟؟؟

من همــﮧ حرفاتو خوب یاבمـــﮧ ها...

حالا نیستـے و از سرماے نبوבنت

בستام یخ زבن...

کجایـے بـے معرفت....

בستاتو جز من بــــﮧ کــے سپرבے؟یادگاری: نظرات
شنبه 30 شهریور 1392 09:07 ق.ظ